S2326 Chestnut Server

S2326 Chestnut Server

French c. 1880

81.25″W x 19″D x 30.5″H

$5900